Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
16.10.2012.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/50-2012
Broj dosijea :
122
Naziv podnosioca zahteva :
"BORJANA" d.o.o
Adresa podnosioca zahteva :
Srpskih vladara 92/4 Pirot
Redni broj :
PIB 104877252
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Boban Mijalković
Telefon :
063/410-001, 010/313-777
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-ugovor o zakupu
Naziv nadležnog organa :
-tehnički opis projekta
Datum i broj :
03-U-501/50-2012 od 10.10.2012.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na uticaja na životnu sredinu , Opštinske uprave Pirot
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetoj odluci u listu "Sloboda" od 29.10.2012.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj je određen u okviru rešenja o potrebi izrade studije 03-U-501/50-2012 od 10.10.2012.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/54-2012 od 16.10.2012.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: "Termoinžinjering"d.o.o. Zrenjanin
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa -3 primerka studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Milan Guteša, dipl.ing.maš. Milena Guteša, dipl. ing.zžs.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u listu "Sloboda" od 20.10.2012. -javni uvid do 08.11.2012. -prezentacija studije 09.11.2012.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 29.10.2012.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka TK od 13.11.2012. -izveštaj o oceni studije od 13.11.2012.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 14.11.2012.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 24.11.2012.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot