Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
19.04.2012
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/21-2012
Broj dosijea :
118
Naziv podnosioca zahteva :
"PRO VEL METAL" d.o.o. Pirot otkupni centar sekundarnih sirovina, Šesti kolosek bb
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Narcisa br.9, Pirot
Redni broj :
PIB 103654192
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Marina Ćirić
Telefon :
010/320-266 010/442-955
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik -administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-50121-2012 od 17.05.2012
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu srdinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetoj odluci objavljeno u listu "Sloboda" od 05.06.2012 god.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj je određen u okviru rešenja o potrebi izrade studije 03-U-501/21-2012 od 17.05.2012
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/42-2012 od 10.07.2012 god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: SGR "KVALITET" Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa primerci studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Zoran Stanković dipl.ing.tehnol.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno na TV PIROT javni uvid do 06.08.2012 god. javna prezentacija 07.08.2012 god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
zahtev tehničke komisije za dopunu studije od 09.08.2012 god.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije i studija od 20.07.2012 god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 08.08.2012 god. -zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 13.08.2012 god. izveštaj o oceni studije od 13.08.2012 god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 14.08.2012 god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listi "Sloboda" od 18.08.2012 god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot