Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
14.03.2012
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/16-2012
Broj dosijea :
113
Naziv podnosioca zahteva :
"NIS" a.d. Novi Sad benzinska stanica "Tigar3"
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Narodni front br.12 Novi Sad
Redni broj :
PIB 104052135
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Ljiljana Kerkez
Telefon :
011/222-942 064/8885399
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik -administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Opštinska uprava Pirot, Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-y-501/16-2012 od 28.03.2012
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o potrebi procene uticaja na životnu srdinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetoj odluci objavljeno u listu "Sloboda" od 19.04.2012
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj studije je odredjen u okviru rešenja o potrebi izrade studije 03-y-501/16-2012
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-y-501/26-2012 od 17.05.2012
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: "NIS" a.d. Novi Sad
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa -primerci studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Ljiljana Kerkez dipl.ing.tehnol. Zoran Đorić dipl.ing.građ.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u listu "Sloboda" javni uvid do 08.06.2012 god. javna rasprava i prezentacija održana 12.06.2012 god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije i studija od 31.05.2012 god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 13.06.2012 god. -izveštaj o oceni studije od 13.06.2012 god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 14.06.2012 god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 14.06.2012 god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot