Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
20.09.2011
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/49-2011
Broj dosijea :
112
Naziv podnosioca zahteva :
"ALPINE BAU GMBH" asfaltna baza Sukovo
Adresa podnosioca zahteva :
ul. 27 mart br.17 , Pirot
Redni broj :
PIB 100123483
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Dragan Milić, Uroš Veljić
Telefon :
urošveljić@alpine.rs
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik -administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-izveštaj o ispitivanju imisije zagaćujućih materija na lokalitetu placa
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, Opštinska uprava Pirot
Datum i broj :
03-y-501/49-2011 od 17.10.2011
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetoj odluci o potrebi procene uticaja na životnu sredinu od 27.10.2011
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj studije je određen u okviru rešenja o potrebi izrade studije 03-y-501/49-2011 od 17.10.2011
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-y-501/14-2012 od 01.03.2012
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivać: "COWI" d.o.o. ul. Dečanska br.5, Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa -primerci studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Ivana Stevanović, dipl.građ. ing. Dragan Milić, dipl. građ. ing.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Objava obaveštenja o podnetom zahtevu u listu "Sloboda" -javni uvid do 30.03.2012 -javna rasprava i prezentacija održana 03.04.2012
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
zahtev tehničke komisije za dopunu studije od 12.04.012
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije i studije od 16.03.0212
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 04.04.2012 -zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 15.06.2012 -izveštej o oceni studije od 15.06.2012
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 15.06.2012
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 18.06.2012
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot