Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
27.01.2012.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/7-2012
Broj dosijea :
109
Naziv podnosioca zahteva :
"KROLUKS" d.o.o.
Adresa podnosioca zahteva :
Vojvode Mišića bb
Redni broj :
PIB 105687342
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Krstić Olivera
Telefon :
010/234-08-08
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-ugovor o kupoprodaji
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, Opštinske uprave Pirot
Datum i broj :
03-U-501/7-2012 od 25.02.2012.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetoj odluci u listu "Sloboda" od 17.03.2012.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot