Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
02.08.2010.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/47-2010
Broj dosijea :
104
Naziv podnosioca zahteva :
privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge \"PEXIM\" d.o.o.
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Nikole Pašića bb
Redni broj :
PIB 1003555883
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Petar Ćirić
Telefon :
010/337-411
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-urbanističko-tehnički uslovi; -kopija plana
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/47-2010 od 17.08.2010.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja o donetoj odluci u listu \"Sloboda\" dostavljena 19.08.2010.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/47-2010
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
-upitnik i administrativna taksa; -popunjeni podaci o karakteristikama projekta
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o obimu i sadržaju Studije 03-U-501/47-2010 od 17.08.2010.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja o donetoj odluci u listu \"Sloboda\" dostavljena 23.08.2010.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/56-2010 od 19.08.2010.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivaš studije: Agencija za projektovanje i inžinjering \"EKO PROJEKT\"
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Zoran Stanković, dipl. ing. tehnologije
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
-objava obaveštenja u listu \"Sloboda\" -javni uvid do 09.09.2010. -javna rasprava održana 10.09.2010.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
zahtev Tehničke komisije za dopunu Studije uručen 13.09.2010.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 30.08.2010.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 13.09.2010. -izvestaj o oceni studije od 13.09.2010.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju uručeno 15.09.2010.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju objavljeno u listu \"Sloboda\" od 17.09.2010.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot